View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 42

Page
per sida
Fallande ordning
 1. Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi
  Bönen i den heliga Andes tempel : människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi
  Beskrivning
  Den här avhandlingen riktar fokus mot Martin Luthers teologiska tänkande som det kommer till uttryck i hans förståelse av bönen. Fram träder en teologi som inte uttrycker sig polemiskt, utan istället formulerar den grundläggande samklangen mellan synen på människan (antropologin) och synen på kyrkan (ecklesiologin). Därmed sätts den traditionella skildringen av den lutherska trons centrum, rättfärdiggörelsen genom »tron allena«, in i teologins helhetssystem, vilket får viktiga konsekvenser för den troende människans syn på sig själv och på sin plats i såväl samhället som kyrkan
  250,00 kr
 2. De 95 teserna om avlatens innebörd
  De 95 teserna om avlatens innebörd
  Beskrivning
  Ända sedan den kristna församlingens födelse har det funnits en strävan att se till att den var ”ren” och fri från synd vid Jesu återkomst. Om någon medlem begick en uppenbar synd, såg de övriga det som sin uppgift att få honom att inse sitt felsteg och be Gud om förlåtelse. Men då synden också skadade hela församlingen, tilläts inte den som begått en grov synd (även om han förlåtits av Gud) delta i nattvarden förrän han gjort bot och visat sin ånger i praktisk handling. De som begått mycket allvarliga synder kunde tvingas företa långa pilgrimsfärder, stränga fastor etc. På medeltiden infördes dock möjligheten att få straffet lindrat. Syndaren behövde bara göra en mindre bot, som att besöka en viss kyrka, läsa vissa böner, ge bidrag till något fromt ändamål etc. Som bevis på att man fått avlat utfärdade kyrkan ett ”avlatsbrev”. När Peterskyrkan i Rom skulle byggas förklarade vissa präster att ett ekonomiskt bidrag till bygget skulle innebära fullständig befrielse från straff - fullständig ”avlat”. Resultatet blev en veritabel avlatshandel. Människor trodde sig kunna köpa befrielse från syndastraff genom att ge gåvor till kyrkan - utan att vare sig ånger, omvändelse eller bättring fanns med i bilden. En som reagerade mot denna handel var munken Martin Luther. Han ville ha en debatt om avlatens innebörd, och på kvällen 31 oktober 1517 spikade han upp ett anslag med 95 teser på porten till Slottskyrkan i sin hemstad Wittenberg. Det blev början på den reformation som kom att omvandla hela den västerländska kyrkan. Nästa år är det följaktligen 500 år sedan denna avgörande händelse. Detta kommer att firas stort i hela den lutherska kyrkovärlden. Därför är det också dags att Luthers 95 teser publiceras på nytt på svenska. Det är 70 år sedan sist
  70,00 kr
 3. Detta löfte gäller alla - Företal till Bibeln
  Detta löfte gäller alla - Företal till Bibeln
  Beskrivning
  Företal till bibelns böcker har man skrivit långt före Luther. Hieronymus försåg på 300-talet sin översättning av bibeln till latin (Vulgata) med företal. Även från medeltiden har vi en lång rad företal. Ändå representerar Luthers företal något helt nytt i jämförelse med de tidigare. Enklast kan detta nya uttryckas i koncentrationen på saken, på budskapet och adressaten. Bibeln var för Luther Guds levande tilltal med ärende till den tilltalade: Guds nåd i Kristus. Att evangeliet skulle få ljuda klart och mottagas i tro, var syftet med företalen, liksom med allt övrigt som Luther företog sig.
  150,00 kr
 4. Din är jorden - Om Luther, andlighet och ekoteologi
  Din är jorden - Om Luther, andlighet och ekoteologi
  Beskrivning
  Hur kan vi som reformatorisk kyrka möta de allvarliga miljöproblem som hotar livet på jorden? Var hittar vi våra inspirations- och kraftkällor?

  I den här boken – skriven på uppdrag av biskop Martin Modéus till Linköpings stifts präst- och diakonmöte 2017 – undersöker prästerna Emma Thorén och Thomas Stoor olika sätt att tänka kring skapelse och försoning – i luthersk tradition och andlighet, i den världsvida kyrkan och i dialog med andra.

  Författarnas förhoppning är att boken ska bidra till en fördjupad reflektion och en ny medvetenhet om kyrkans och vårt ansvar som människor för den jord som är vårt gemensamma hem i universum

  165,00 kr
 5. Doktor Martin Luthers lilla katekes jämte kort förklaring framställd genom frågor och svar
  Doktor Martin Luthers lilla katekes jämte kort förklaring framställd genom frågor och svar
  Beskrivning
  Några smakprov:

  Verkar dopet syndernas förlåtelse?
  Ja. Vi blir i dopet iklädda Kristus. Han överskyler alla våra synder med sin rättfärdighets klädnad.

  Hur kan dopet ge evig salighet?
  Dopet ger oss makt att bli Guds barn. Då blir vi också arvingar till Guds rike och den eviga saligheten.
  250,00 kr
 6. En liten bok om bönen
  En liten bok om bönen
  Beskrivning
  Luthers klassiska bok om den kristna trons mest centrala delar, trosbekännelsen och Fader vår mm.
  50,00 kr
 7. För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna
  För Kristi skull : introduktion till de lutherska bekännelserna
  Beskrivning
  Svenska kyrkans bekännelse är enligt kyrkoordningen ”förklarad och kommenterad” i Konkordiebokens texter. Men vad står det i de texterna egentligen? För Kristi skull är boken som ger läsaren en grundläggande introduktion till de lutherska bekännelsetexterna. Den tar hänsyn till olikheterna men ger samtidigt en sammanhållen presentation av bekännelsetexternas förhållningssätt till den kristna trons bärande beståndsdelar.

  För Kristi skull sätter in de lutherska bekännelsetexterna i deras historiska sammanhang, visar vilka diskussioner som föranledde texterna, vad de innehåller och hur de preciserar evangelisk-luthersk trostolkning. Texterna framträder därmed både som historiska dokument – präglade av sin tids villkor, vilket inte minst innebar en starkt polemisk situation – och som teologiska riktningsvisare som en kyrka som står i evangelisk-luthersk tradition i vår tid har att förhålla sig till.

  För Kristi skull utgör Strängnäs stifts präst- och diakonmötesbok 2017.

  210,00 kr
 8. Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Frihet, jämlikhet, reformation! : 500 år med Luther
  Beskrivning
  Året är 1517, platsen en kyrkport i den tyska staden Wittenberg. En ung, ilsken munk har fått nog av katolikernas avlatsbrev och rökelsedimmor och spikar upp en lapp med sina teser på porten. Resten är historia. Reformationen beredde vägen för inte bara hårt arbete och gudsfruktan utan för dagens moderna samhälle. Per Svensson skildrar mannen vars idéer präglat västerlandet i femhundra år. Boken är en reviderad och utvidgad version av Per Svenssons Lutherbiografi från 2008.Per Svenssons bok är det bästa jag läst i ämnet på svenska. Göran Greider Per Svensson är en idag ledande kulturskribent i Sydsvenskan och författare, senast till Vasakärven, en bok om Sverigedemokraternas rötter
  • Köp 3 för 247,50 kr/st
  • Köp 10 för 233,75 kr/st
 9. Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Gläd dig du kristen : dagliga betraktelser av Martin Luther
  Beskrivning
  Gläd dig du kristen är en samling texter av Martin Luther. De är valda och sammanställda för att passa som läsning för var dag under kyrkoåret. Samlingen skiljer sig från andra betraktelseböcker med luthetexter genom att den på ett allsidigt sätt går igenom de viktigaste delarna av Luthers teologi. Varje text har en noggrann hänvisning till källskrifterna. Martin Luther talar hjärtats språk. Hans ärende är människans möte med ett levande Guds ord.
  225,00 kr
 10. Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition
  Beskrivning
  Två punkter var angelägna för Martin Luther: tron skulle förmedlas till hjärtat och hjärtpunkten i hans kristna trostolkning var frälsningen genom tron allena. Båda är lika angelägna i dag som på 1500- talet och ger anledning till många frågor: Vad betydde det för Luther att bli välsignad? Vad har hänt med Luthers psalmer? Vilken roll har psalmerna haft i gudstjänstlivet? Vad är »luthersk« koral? Kan man spåra Luthers teologi i modern psalm? Vad har en modern konfirmandlärobok med Luther att göra?

  Som reformator ställdes Luther inför uppgiften att skapa nytt på kyrkolivets olika områden: bibeltolkning, psalmdiktning, gudstjänstliv, kyrkomusik, undervisning. Hans initiativ har haft betydelse långt utöver hans egen tid, men man glömmer lätt bort att mycket av det som sker i kyrkolivet idag har sin utgångspunkt i hans verksamhet på 1500-talet.
  Årsboken Svenskt Gudstjänstliv 2007 presenterar uppsatser som med utgångspunkt i Luthers verksamhet följer utvecklingen fram till idag. Här behandlas uppsatser kring liturgi, hymnologi, kateketik och musik.

  200,00 kr
 11. Hur man ska be : Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf
  Hur man ska be : Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf
  Beskrivning
  Martin Luther anses ofta vara en person med tydliga uppfattningar om den kristna kyrkans centrala läror. Betydligt mindre vikt har lagts vid det faktum att Luther under sin tid som munk hade vant sig vid en bönetradition som förenar kristna bekännare i alla tider och där Bibelns egna texter får ligga till grund för en bön som är allmängiltig och personlig på samma gång. De texter som Luther särskilt lyfte fram var sådana som redan i fornkyrkan hade använts i undervisning av olika slag. Denna bönbok utgår därför från de tio buden, Trosbekännelsen och Herrens bön. Det sätt på vilket Luther lyckas göra Guds bud till grund för bön är ingalunda något unikt, men det framgår med ovanligt stor tydlighet hur uppfyllelsen av Guds bud är ett centrum, som hela hans teologiska tänkande kan sättas i en nära relation till. Vi får här också ett konkret exempel på hur Martin Luther själv bad utifrån givna texter, som han tillämpade på sin personliga situation. Läran om Kristi rättfärdighet omsätts därför i ett stort antal formuleringar som visar prov på 1500-talets vardagsliv. Samtidigt ger Luther perspektiv som går att tillämpa i alla tider och som därför är ständigt aktuella.
  • Köp 3 för 89,25 kr/st
 12. I Luthers fotspår : en resebiografi
  I Luthers fotspår : en resebiografi
  Beskrivning
  I Luthers fotspår är en bok för dig som vill förbereda en resa i Lutherland och som behöver en vägledning att läsa ur på plats. Men boken kan också bli en god färdkamrat för dig som reser i tanken - i studiegruppen eller fåtöljen hemma - inte minst genom de många bilderna.
  • Köp 3 för 301,75 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 1-12 av 42

Page
per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå