View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 139

per sida
Fallande ordning
 1. För troende vald : från A till Ö
  För troende vald : från A till Ö
  Beskrivning
  Vilket ansvar har en kyrkorådsledamot? Hur leder man ett sammanträde? Varför firar vi pingst? Vilken status har Kyrkoordningen?

  Som förtroendevald kan frågorna vara många. I den här boken leder Håkan E Wilhelmsson läsaren med varsam och erfaren hand in i uppgiften som förtroendevald.

  Boken För Troende Vald vänder sig till både nyvalda och mer erfarna medarbetare i kyrkans kyrkoråd, församlingsråd och på andra nivåer. Boken är tänkt som en studie- och uppslagsbok, både enskilt och i grupp.

  • Köp 3 för 174,25 kr/st
 2. Försoning behövs
  Försoning behövs
  Beskrivning
  Samtalet om försoning måste hållas levande. Det är utgångspunkten för denna bok, som är ett spännande inlägg i det teologiska samtalet. Med avstamp i sina personliga erfarenheter möter Sofia Camnerin och Arne Fritzson de stora teologiska frågeställningarna kring gudsbild, lidande, ondska, död och förlåtelse.

  I denna teologiska fördjupning kring försoning och korset tar Arne Fritzson sin utgångspunkt i den hermeneutiska teologin medan Sofia Camnerin utgår från ett befrielsefeministiskt perspektiv. Boken ger en fördjupande inblick i det viktiga samtalet om en av vår tids stora frågor: försoning.

  Om författarna: Sofia Camnerin och Arne Fritzson är bägge teologie doktorer i systematisk teologi och pastorer i kyrkan Gemensam Framtid, där Sofia Camnerin är biträdande kyrkoledare. De är även verksamma som föreläsare och skribenter och har en ekumenisk bakgrund bl a inom Kyrkornas Världsråd.

  • Köp 3 för 144,00 kr/st
  • Köp 10 för 136,00 kr/st
 3. Första Petrusbrevet
  Första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Avsnitten kommenteras i tre avdelningar under
  noter, analys och utläggning.

  NOTERNA ger bättre förståelse av textens detaljer.

  ANALYSEN visar vad det är som bestämmer tolkningen av avsnittet.

  UTLÄGGNINGEN klarlägger textens budskap.
  450,00 kr
 4. Förundran och förväntan
  Förundran och förväntan
  Beskrivning
  Jag hör till dem som menar att Gud inte behöver försvaras. Bokens budskap är att det viktigaste inte är att vi är emot något eller några. Den vill i stället betona den grundläggande övertygelsen att Gud är för oss: ”Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss?” (Rom 8:31)

  Nu kommer prästen och forskaren Jesper Svartviks nya bok. Förundran och förväntan vänder sig till dig som ställer frågor om livet, om människan och om denna värld som vi älskar. Författaren ger förslag på hur trons centrala frågor kan tolkas och besvaras, utan att försvara eller dogmatisera. En teologiskt reflekterande bok med djup förankring i kristen tro, där Jesper Svartvik skriver utifrån sin egen erfarenhet som präst och troende. Förundran och förväntan är en personlig och lättillgänglig bok med mycket värme

  • Köp 3 för 191,25 kr/st
  Slut i lager
 5. Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Främlingar i världen : första Petrusbrevet
  Beskrivning
  Den åttonde boken i bibelkommentarserien Nya testamentets budskap (NTB) utlägger Första Petrusbrevet. Brevet skrivs till kristna som kämpar mot omgivningens fördomar och den misstänksamhet som den kristna tron väcker. De troende beskrivs som ´främlingar i världen´, som Guds eget folk på väg mot ett bestämt mål: härligheten. Petrus vill stärka de troendes identitet och uppmana dem till att stå fasta i trons visshet och glädje, trots det motstånd och lidande de kan möta i den här världen.

  James Starr är teologie doktor och lektor i Nya testamentets exegetik vid Johannelunds teologiska högskola i Uppsala

  • Köp 3 för 202,50 kr/st
  • Köp 10 för 191,25 kr/st
  • Köp 25 för 180,00 kr/st
 6. Från tillsyn till främjande : stiften i Svenska kyrkan och församlingsinstruktionerna 2000-2002
  Från tillsyn till främjande : stiften i Svenska kyrkan och församlingsinstruktionerna 2000-2002
  Beskrivning
  Inom Svenska kyrkan har man i församlingar och stift under senare år arbetat intensivt med s k församlingsinstruktioner. Dessa är en nyhet efter relationsändringen mellan kyrkan och staten. I denna studie har Per Hansson undersökt hur stiften tolkat bestämmelserna om församlingsinstruktioner och hur de arbetat med att hjälpa församlingarna att skriva sina instruktioner.
  I rapporten visas hur bestämmelserna om församlingsinstruktioner tidigt har omtolkats: från att vara teologiskt motiverade regeldokument och grundval för tillsyn över församlingarna till visionsdokument.
  Den teologiska motiveringen till instruktionerna har kommit i skymundan i jämförelse med ett visionsarbete i församlingarna. Stiftens inställning till sin roll att utöva tillsyn är ambivalent: man ser sig mer som stödjare än som kontrollant. Denna hållning överensstämmer med idéer från slutet av 1980-talet om hur myndigheter skall arbeta och går delvis stick i stäv med hur tillsyn uppfattas i stora delar av det svenska samhället idag.

  I flera avseenden har arbetet med instruktionerna varit lyckosamt: i många församlingar har omfattande och djupgående samtal förts om teologiska frågor, särskilt vad Svenska kyrkan är till för (dess värdegrund). Så har en förskjutning skett från regler (organisationens from) till teologi (institutionens innehåll). Ett pågående samtal om teologiska frågor är enligt författaren en nödvändighet om inte Svenska kyrkans institutionskaraktär skall blekna bort.

  PER HANSSON (f. 1944) är adj. professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet samt direktor för Stiftelsen Fjellstedtska skolan. Hans forskning berör Svenska kyrkan, dess organisation, styrning och ledning ur skilda perspektiv. Tidigare har han bl a studerat förändringsarbete, jämställdhet, ledarskap och organisationskultur, allt inom Svenska kyrkan. Han är initiativtagare till den s k Kyrkledarhögskolan, ett magisterprogram vid Uppsala universitet.

  150,00 kr
 7. Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Fri och bunden : En bok om teologisk antropologi
  Beskrivning
  Vad är då en människa?Denna ursprungligen bibliska fråga debatteras i samhället och de olika svaren griper djupt in i olika politiska beslut som rör sjukvård, utbildning, rättsväsende och familjepolitik.Frågan är ständigt aktuell i kyrkan, som har att på nytt vittna om människans höga kallelse, hennes djupa skada och om Guds frälsningsgärning i Kristus.. Vad innebär det att människan är skapad till .Guds avbild.?. Vad innebär det att människan är en syndare?. I vilken mening är reformationens simul iustus et peccator (.på en gång syndare och rättfärdig.) en antropologisk utsaga?
  289,99 kr
 8. Galaterbrevet
  Galaterbrevet
  Beskrivning
  GALATERBREVETKommentaren till Galaterbrevet är skriven av Bertil Gärtner, professor emeritus i Nya testamentet, biskop emeritus, Göteborg.Kommentar till Nya testamentet, förkortat KNT, är en svensk kommentarserie, som vill vara ett hjälpmedel för bibelläsare. Serien vänder sig till alla som på allvar vill arbeta med de bibliska texterna. KNT förutsätter inga kunskaper i Bibelns grundspråk. Kommentaren utgår avsnitt för avsnitt från de formuleringar som finns i Bibel 2000. Serien är i hög grad orienterad mot texten och dess budskap. KNT har en enhetlig uppläggning, som innebär att varje avsnitt av bibeltextenkommenteras i tre avdelningar: noter, analys och utläggning. I noterna belyses enskilda detaljer som behöver förklaras. Ibland finns här historiska, geografiska och andra upplysningar av betydelse förförståelsen av texten. I analysen tas frågor upp som är viktiga för att förstå tolkningen av textavsnittet som helhet. Det kan gälla sammanhang, byggnad, form, litterära egenskaper och liknande. I utläggningen drastrådarna samman och textens budskap förklaras.
  Denna sista del skall kunna läsas oberoende av de två tidigare avdelningarna. KNT är både en kommentar och en handbok. Genom sin uppläggning, sina utförliga hänvisningar och sitt register kan den fungera så.Många författare med olika bakgrund medverkar i kommentarserien.
  450,00 kr
 9. Grunden för vår tro
  Grunden för vår tro
  Beskrivning
  En ny fräsh utgåva av klassikern “Doktriner". En enkel troslära som sammanfattar det viktigaste när det gäller grunder för den kristna tron.
  Kan med fördel användas i kristendom- och konfirmationsundervisning.
  • Köp 3 för 193,50 kr/st
  • Köp 10 för 182,75 kr/st
  • Köp 25 för 172,00 kr/st
 10. Gud är inte auktoritär
  Gud är inte auktoritär
  Beskrivning
  Många människor är otillfredsställda i sina liv därför att de har en felaktig föreställning om Gud och upplever honom som auktoritär.
  Författaren visar här på de mekanismer som kan vara orsak till att de hamnar i detta synsätt. Ofta ligger skulden inte hos den enskilde, utan hos auktoritära ledare som mer eller mindre omedvetet manipulerar församling och individ. Här ges en analys av orsakerna till att väckelseskeendena kan spåra ur och vålla djupa sår.
  • Köp 3 för 67,50 kr/st
  • Köp 10 för 63,75 kr/st
  • Köp 25 för 60,00 kr/st
 11. Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Gud och det utvalda folket : inledning till Gamla Testamentet
  Beskrivning
  Gud och det utvalda folket är en introduktionsbok med fokus på historiska, litterära och teologiska frågeställningar i relation till Gamla testamentets enskilda böcker och deras tillkomst.
  Boken ger en bakgrund till Israels historia, geografi och samhälle och de enskilda bibelböckerna presenteras var för sig. Läsaren får en religionshistorisk bakgrund och en genomgång av de olika metoder som används inom den bibelveteskapliga forskningen.

  Avslutningsvis följer en presentation av hur Gamla testamentets texter tolkas i vår samtid. Boken vänder sig främst till teologistuderande, präster och pastorer.

  • Köp 3 för 344,25 kr/st
 12. Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Gud och hans kritiker : en antologi om nyateismen
  Beskrivning
  • Är Gud ett moraliskt monster?
  • Är religiösa människor mentalt sjuka?
  • Är religion och vetenskap oförenliga?

  Ja, åtminstone om man ska tro den nyateistiska rörelsen med Richard Dawkins i spetsen. Med flera storsäljande böcker har nyateismen skapat en livlig debatt om Gud, religion och moral.

  Nyateismen menar att religionen är irrationell, ovetenskaplig och till och med ond. I denna antologi analyseras nyateismens budskap. Bokens författare . som är fysiker, biologer, filosofer, teologer och lärare . visar att nyateismens argumentation är minst sagt bristfällig och att den kristna världsbilden i högsta grad är förenlig med rationalitet, vetenskap och moral.

  Gud och hans kritiker är en tydligt kristen kritik av nyateismens påståenden. Men boken vänder sig till alla som är intresserade av de stora frågorna om Gud, rationalitet, moral och vetenskap . oavsett om man betecknar sig som kristen, religiös, skeptiker eller ateist. Läs och ta del av ett stimulerande debattinlägg i en viktig fråga.

  Om författaren:
  Mats Selander (red) är lärare vid CredoAkademin och doktorand i etik. Han har en masterexamen i religionsfilosofi och etik från Talbot School of Theology i Los Angeles, USA.

  • Köp 3 för 220,50 kr/st
  • Köp 10 för 208,25 kr/st
  • Köp 25 för 196,00 kr/st
View as Tabell Lista

Artiklar 37-48 av 139

per sida
Fallande ordning

 

 

Måndag - Fredag 9.30-17.30
Lördag 10-14

 

 

 

 

 

 

För avvikande öppettider se:
Öppettider

Öppettider i Piteå